Nauka zawodu

Naukę zawodu ślusarza można podjąć po ukończeniu gimnazjum w zasadniczych szkołach zawodowych , technikach zawodowych oraz szkołach policealnych, ślusarz Opole. Po ukończeniu nauki absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a po jego zdaniu otrzymać dyplom. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej absolwent ma możliwość podjęcia nauki w technikum uzupełniającym lub ogólnokształcącym liceum uzupełniającym.

9Nauka zawodu ślusarza trwa trzy lata, a w trakcie jej trwania odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Najważniejszymi przedmiotami przygotowującymi do pracy w zawodzie ślusarza są: rysunek techniczny, technologia ogólna, elementy elektrotechniki i elektroniki, techniki komputerowe, technologia urządzeń, narzędzi i przyrządów, a także zajęcia praktyczne i specjalizacyjne.

Najważniejszą cechą kandydata przydatną w zawodzie ślusarza jest posiadanie zamiłowań i uzdolnień technicznych, a ponadto uzdolnień manualnych. Wymaganiami psychofizycznymi dla tego zawodu są: zainteresowania techniczne, wyobraźnia przestrzenna, zdolność koncentracji uwagi, podzielność uwagi, szybkie reagowanie na bodźce zewnętrzne, aktywność, zaradność, odpowiedzialność, samodzielność w działaniu, cierpliwość w realizacji powierzonych zadań i koordynacja zmysłowo-ruchowa.

Komantarze (Brak )

Ten wpis nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Praca ślusarza © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone.